بعدازشهادت خیریان ،من به جبهه اعزام شده ودر هفت تپه مشغول شدم ،یکی از روزهالشگر مرتضی قربانی برای نیروها در حال سخنرانی بود که چشمش به عکس شهید خیریان افتادخاطره ای را از شهید خیریان نقل کرد که بدین شرح بود:وقتی شهید خیریان را به لشگر فرستادند من از ایشان شناختی نداشتم ،اما به من گفتند ایشان یک مربی و انسان مخلص،ونیروی قوی وزبده است .در یکی از عملیات ها،ایشان به من رجوع کرد وگفت که آقایقربانی اگر بااین طرح عملیات نکنید سه لشگر عملیاتی (شدإ ،نصر ،25کربلا)محاصره خواهند شد! من که چند سال فرمانده بودم ایشان به من ایراد گرفت و من قبول نکردم !اما در حین عملیات دیدم نظرات ایشان درست است لذا سریعا سه لشگر مذکور را ازصحنه عملیاتی دور کردم ونجات دادیم،ومن شجاعت ایشان را در عملیات که چگونه با آرپی جی به دشمن حمله ور شد...
موضوع :
مذهبی ,  بیانات مقم معظم رهبری درباره فتنه ,  مداحی شهداء ,  زندگی نامه شهید خیریان ,  وصیتنامه شهداء ,  فیلم ها ,