همیشه تلاش می کرد درمیان نیروها باشدکمتردردفترفرماندهی حضور پیدا می کرد،با نبرو های مربی گونه ای روابط داشت وشوخی میکرد هم جنبه آموزشی داشت وهم روحیه مربیان تقویت نماید، در اوقات فرافت برای نیروهای مربی کلاس رزمی راخودش برنامه ریزی و به اجرادر می آورد، دلسوزانه وعاشفانه همانند یک پدر به نیروها عشق می ورزید.
                                                                                                          {سردار شهید خیریان}موضوع :
زندگی نامه شهید خیریان ,