درعملیات کربلای یک شهیدخیریان باتوجه به اینکه مسئولیت نظامی راداشت،اما همانند کوه درمقابل بعثیون ایستادگی می کرد،آن زمانی که در گیری شدید شد شهید وسایل تحقیقات رابه کناری گذاشت وبا آرپیجی شروع به شلیک کردن،یکی از مسئولین گردان با حیرت به ایشان نظاره کرده بودچه مردانه واستادانه به دشمن حمله ور شده است،ازفرصت پیش آمدهاستفاده کردم وبه آن فرد گفتم که آن آرپیجی به دست،آقای خیریان فرمانده پادگان ومسئولین آموزش نظامی و....هستند.

{سردار شهید خیریان}